aServis d.o.o.

čistilni servis Postojna

Nudimo čiščenje stekel, generalna čiščenja, čiščenja po adaptacijah, čiščenja poslovnih prostorov, čiščenje stanovanj, preprog, čiščenje po naročilu, nadomeščanje vaših čistilcev med dopusti, bolniškimi in ostalimi izostanki.

free portfolio site templates

1. člen  (uvodna določba)

Splošni pogoji poslovanja za spletno gostovanje so pravni dogovor med naročnikom in ponudnikom.

2. člen (obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki.

Izključno naročnik sam je odgovoren:

• za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• za pravočasno podaljševanje domen, s katerimi gostuje na ponudnikovih strežnikih,
• za razvoj in vzdrževanje ter vsebino svoje spletne strani,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ne krši avtorskih pravic, blagovnih ali
storitvenih znamk, patentov, ustavnih in splošnih zakonov in
• lastniških pravic drugih,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ni nezakonita ali etično sporna, pod kar
šteje, vendar ni omejeno na: pornografjo, kršitve zasebnosti, računalniške viruse
ter črve,
• za sprejemanje, procesiranje in shranjevanje naročil svojih strank in za vodenje
povpraševanj strank ali pritožb, ki bi iz tega izhajale,
• za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do strežnikov
ponudnika;
• za varovanje informacij o kreditnih karticah in s tem povezanih informacij o
strankah, do katerih ima naročnik dostop zaradi opravljanja transakcij
elektronskega poslovanja preko programov spletnega strežnika.

Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla. 

Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikove storitve uporablja v skladu z veljavnimi  predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani preprosto.com. 

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške  za nastalo škodo zaračuna naročniku.

3. člen  (odgovornost ponudnika) 

Ponudnik naročniku omogoča uporabo strežnika. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih  najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna. 

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega  
razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve. 
Ponudnikova odgovornost za škodo je izključena za škodo povzročeno zaradi naslednjih in  drugih vsebinsko podobnih razlogov: 

• škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih
prekinitev,
• škodo ali odgovornost nastalo, ker ni prišlo do prenosa podatkov ali njihovem
napačnem prenosu,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe
naročnikovega uporabniškega imena ali gesla,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja
naročnikovih spletnih strani ali elektronske pošte.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

4. člen  (cenik in plačilni pogoji)
 
Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni  strani https://baserver.si. Ponudnik ima pravico spreminjati cene storitev in način obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani vsaj 15 dni pred začetkom njene veljavnosti. Tehnične informacije oz. specifkacije posameznih paketov so objavljene na spletni strani ponudnika. 

5. člen  (podpora) 

Ponudnik omogoča naročniku podporo po elektronski pošti info@baserver.si vsak  delavnik v obratovalnem času od 8.00 do 18.00. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika.

6. člen  (vzdrževalna dela) 

Ponudnik bo občasno opravljal nujne vzdrževalne postopke za nemoteno delovanje
paketov gostovanja na način in v času, ki bodo najmanj moteča za naročnika.

7. člen  (zloraba strežnika) 

Vsaka nepooblaščena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba.
Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev strežnika tudi  naslednja dejanja: 

• nedogovorjeno prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika: strežniških
procesorjev, pomnilnika ali pasovne širine,
• nedogovorjeno množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript in/ali preko
vdora/lukenj v naročnikovi programski opremi in nameščanje ter zaganjanje
programov, ki ostanejo prisotni v delovnem spominu strežnika,
• če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter
predpisi,
• če vsebina naročnikovih spletnih strani krši avtorske pravice, blagovne ali storitvene
znamke, patente, lastniške ali druge pravice tretjih ali veljavne predpise,
• če je vsebina naročnikovih spletnih strani nezakonita ali etično sporna, pod kar
šteje, vendar ni omejeno na: pornografjo, kršitev zasebnosti, računalniške viruse ter  črve. 

V primeru zlorabe strežnika si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega  opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do strežnika in storitev, lahko pa tudi prekine pogodbo brez odpovednega roka. Že vplačanih zneskov za gostovanje ponudnik v tem primeru ne vrača. 

Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je
naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni  organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja. 

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške  za nastalo škodo zaračuna naročniku.

8. člen  (zaupnost podatkov)

Ponudnik in naročnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi  stranki, izpolnjene ob spletni prijavi, oziroma informacije, ki sta jih izvedela v povezavi z izvajanjem naročniškega razmerja. Pogodbeni stranki brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne smeta razkriti teh informacij oz. sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabijo. 

9. člen  (politika zasebnosti)

Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naročnikov skrbno varuje v skladu z Zakonom  o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation). 

9.1. člen (razlaga pojmov)

Pravilno razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih  podatkov, je ključnega pomena za razumevanje politike zasebnosti ponudnika. 

Osebni podatki: vsaka informacija, na podlagi katere lahko posredno ali neposredno identifciramo določeno osebo. 

Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija nad osebnimi podatki, samodejna ali  ročna, vključujoč zbiranje, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporaba in podobne aktivnosti. 

Kontrolor: vsaka fzična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v sodelovanju z ostalimi fzičnimi ali pravnimi osebami ali organizacijami  razpolaga z osebnimi podatki. 

Procesor: vsaka fzična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga  z osebnimi podatki v imenu kontrolorja. 

9.2. člen (obveza k varovanju osebnih podatkov)

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev  podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.

Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, 
za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti. 

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za  dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki: 

* preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
* omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr.  zaposleni); 
* avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za
kakovostno izvajanje svojega dela;
* vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.

9.3. člen (ponudnik kot Procesor)

Ponudnik za potrebe izvajanja storitev, ki jih zagotavlja svojim naročnikom, zbira naslednje (osebne) podatke: 

ime in priimek,
naslov in kraj bivanja,
e-poštni naslov,
telefonsko številko,
geslo v zgoščeni obliki,
IP naslov,
ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

Zakonita podlaga oz. interesi za zbiranje in obdelavo navedenih osebnih podatkov so  naslednje aktivnosti: 

* za namen realizacije naročenih storitev (spletno gostovanje, registracije domen, izdaja  SSL certifkatov itd.); 
* za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev (potek, podaljšanje,
tehnična obvestila, administrativna obvestila itd.);
* za namen obveščanja naročnikov z informacijami, ki so relevantne za nemoteno in varno  uporabo naročenih storitev. 

Za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika ponudnik ne odgovarja, saj učinkovita in  zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč verifcirati, ponudniku ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren naročnik sam.

Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev. Točni podatki so obvezni tudi za možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore pri uporabi naročenih storitev. 

Iz varnostnih in tehničnih razlogov, za namene zagotavljanja čim višje stopnje varnosti  podatkov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih naročnik dostopa do spletnih strani, aplikacij in strežniškega okolja ponudnika. 

Vsi navedeni podatki, z izjemo piškotkov, se pri ponudniku hranijo trajno oz. do preklica.

Naročnik razume in se strinja, da:

* je izbris osebnih podatkov možen le v primeru, da naročnik nima aktivnih storitev pri  ponudniku; 
* mu bo z izbrisom osebnih podatkov obenem onemogočen dostop do CP za upravljanje  domen in epošte 
* izbris osebnih podatkov ne pomeni izbrisa dokumentacije (računi, predračuni, dobropisi,  itd.), ki jo je ponudnik še vedno dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Kot Procesor osebnih podatkov se ponudnik zavezuje:

* da bo podatke naročnika hranil in obdeloval izključno za namen zagotavljanja korektnega
izvajanja naročenih storitev;
* da bo marketinške aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov izvajal izključno z
izrecnim privoljenjem naročnika;
* obvestiti naročnika v primerih, ko bo do podatkov imel dostop katerikoli pogodbeni  partner ponudnika; 
* k strogim varnostnim standardom, da lahko naročniku zagotavlja visoko stopnjo varnosti  osebnih podatkov. 

Podatki, shranjeni na strežniških okoljih ponudnika, so še vedno v celoti last naročnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne dostopa do teh podatkov, razen izključno v namen  zagotavljanja korektnega in kakovostnega izvajanja naročenih storitev v okviru splošnih pogojev uporabe.

10. člen  (sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka  taka sprememba postane veljavna 15 dan po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

aServis d.o.o., Čistilni Servis Postojna
Naslov

Jenkova ulica 20
6230 Postojna
Slovenija

TRR: SI56 1010 0003 5190 625

ID za DDV: SI12885304

Kontakt

Telefon: 031 652 780

E-pošta: info@aservis.si

Direktor: Staša Šemrov

Posebna ponudba

Gostovanje spletnih strani
4 €/mesec: 1 GB SSD prostora, ∞ prenos podatkov, nadzorna plošča, spletna podpora, 1 gostujoča domena, 1 parkirana domena, 1 poddomena, 1 FTP račun, 10 e-poštnih naslovov, POP3, SMTP, IMAP dostop, spletna pošta, 1 podatkovna baza, PHP7+, HTML, SSL certifikat, brez vezave

Izdelava spletnih strani: baServer